Google cung cấp cho FBI dữ liệu vị trí của hơn 5,000 thiết bị trong cuộc điều tra về ngày 06/01