GOP phải đón nhận những người bạn Mỹ Latinh mới để cứu Nền Cộng Hòa