Gửi thế hệ tương lai: Gia tăng sức mạnh nội tâm sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước