Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết bãi nhiệm Dân biểu Ilhan Omar khỏi Ủy ban Ngoại giao