Hạ viện thông qua dự luật FAA bổ sung các chuyến bay tại phi trường Reagan, và gửi tới bàn làm việc của Tổng thống

Việc thông qua dự luật này tránh cho các chương trình FAA hết hạn và hơn 3,000 nhân viên phải nghỉ việc.