Hải Dương tìm người tại 3 địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19