Hai học viên Pháp Luân Công qua đời sau khi bị bức hại vào đầu năm mới