Hàng nghìn người ở Ireland biểu tình và tuần hành để phản đối lệnh chích ngừa của chính phủ