Hàng triệu người Mỹ sắp mất trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch vào tuần tới, không có dấu hiệu gia hạn