Hầu hết các nhà bán lẻ lớn ở Hoa Kỳ đang kinh doanh hàng hóa LGBT, đa dạng giới tính cho trẻ em