Hơn chục hãng truyền thông lớn kêu gọi TT Biden, cựu TT Trump cam kết tranh biện tổng thống

Trong lời kêu gọi những đề cử viên tổng thống giả định tham gia vào một cuộc tranh biện của cuộc tổng tuyển cử, các tổ chức truyền thông viện dẫn những rủi ro “đặc biệt cao” đối với người dân Mỹ.