Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024, nhưng lộ trình chưa chắc chắn

Những người tham gia cuộc họp của FOMC cho biết tiến triển về lạm phát đã diễn ra không đồng đều.