Hiện thực và mộng cảnh giao nhau? Kiếp trước xuất gia làm tăng, kiếp này nhập thế làm quan