‘Tôi là ai’ trong luân hồi? Kiếp trước xuất gia làm tăng, kiếp này nhập thế làm quan