Hiệu ứng Mozart: Lợi ích cho trẻ em

Âm nhạc cổ điển đã được chứng minh là có tác động tích cực đến trẻ em, dù vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về tác dụng chính xác.