Người cha Texas trở nên nổi tiếng vì đứng gác bên ngoài trường tiểu học của con gái: ‘Tôi đang trông chừng’