Hồ sơ mới cho thấy cách thức cuộc điều tra về Quỹ Clinton đã kết thúc