Tổ chức bất vụ lợi của bà Hillary Clinton đã quyên góp 300,000 USD cho các nhà tài trợ của nhóm Just Stop Oil