‘Hồ sơ Twitter’ mới cho thấy công ty đã ngăn chặn thông tin COVID từ các bác sĩ và chuyên gia