Hoa kiều sống sót sau khi bị tra tấn kể với thế giới: Hãy tránh xa Trung Cộng, đảng này ‘giống như chất độc’