Hoa Kỳ: 72% người vượt biên bất hợp pháp đến từ các quốc gia khác ngoài Mexico