Hoa Kỳ bắt đầu nỗ lực đầu tiên nhằm di tản hàng loạt công dân từ Sudan