Hoa Kỳ: Các cộng đồng ở biên giới tuyên bố thảm họa khi Đề mục 42 hết hạn