Mississippi cử Vệ binh Quốc gia đến Texas: ‘Mọi tiểu bang đều đã trở thành một tiểu bang biên giới’