Hoa Kỳ: Các cuộc gọi đến đường điện thoại trợ giúp khủng hoảng sức khỏe hành vi trên toàn quốc gia tăng sau đại dịch

Đang bị khủng hoảng? Số cần gọi bây giờ là 988