Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID chính thức kết thúc: Điều này có ý nghĩa gì?