Hoa Kỳ: Các dân biểu Đảng Dân Chủ chiếm đa số trong việc sử dụng quy tắc bỏ phiếu theo ủy quyền