Hoa Kỳ: Chánh án John Roberts cho biết Tối cao Pháp viện đang cố gắng giải quyết vấn đề đạo đức tại tòa án