Hoa Kỳ: Đảng Dân Chủ thúc đẩy dự luật để đưa ra quy định đối với Tối cao Pháp viện