Hoa Kỳ: Cuộc chiến trên toàn quốc về hàng triệu USD tiền tài trợ tư nhân cho các cuộc bầu cử