Hoa Kỳ đang theo dõi một khinh khí cầu chưa rõ gốc tích khác được phát hiện ngoài khơi bờ biển Hawaii