Hoa Kỳ: Đạo luật UFLPA có thể thay đổi ngành công nghiệp bông của Trung Quốc