Hoa Kỳ: Dự luật về mức trần nợ tiến đến vòng bỏ phiếu tại Hạ viện, có thể sẽ được thông qua