PHÂN TÍCH: Đằng sau các cuộc đàm phán về mức trần nợ — Bên nào đang có ưu thế hơn?