Hoa Kỳ không tìm cách ‘tách rời’ hoàn toàn khỏi Trung Quốc, chỉ hạn chế bang giao trong các lĩnh vực cốt lõi đe dọa an ninh