Hoa Kỳ: Lạm phát cao hơn dự báo ​​do chi phí lương thực, nhà ở tăng vọt