Hoa Kỳ: Lạm phát giảm xuống 6%, mức thấp nhất kể từ tháng 09/2021