Hoa Kỳ: Báo cáo việc làm trong khu vực tư nhân tốt hơn dự kiến ​​báo hiệu nhiều áp lực lạm phát hơn