Hoa Kỳ, Nam Hàn cập nhật kế hoạch chiến tranh để ngăn chặn mối đe dọa từ Bắc Hàn