Hoa Kỳ: Niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng