Hoa Kỳ: Quy định đeo khẩu trang COVID-19 quay trở lại một số bệnh viện, văn phòng