Hoa Kỳ: Thượng viện thông qua gói dự luật chi tiêu đầu tiên trong cuộc đua với Hạ viện và thời gian

Sự lựa chọn của Thượng viện khi kết hợp các dự luật chi tiêu đánh dấu một lộ trình rất khác so với cách mà Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã lựa chọn.