Hoa Kỳ: Tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao hơn khi lạm phát, lãi suất ảnh hưởng đến người tiêu dùng