Hoa Kỳ: Việc cắt giảm an sinh xã hội có thể sắp xảy ra, và những người sẽ bị ảnh hưởng