Họa sĩ cổ đại triển hiện Thần tích, vẽ rồng điểm mắt biến thành thật