Hoa Thịnh Đốn tăng cường hiện diện cảnh sát trước các cuộc biểu tình ở Tối cao Pháp viện