Hoàng đế Khang Hy: Vị Thánh vương vô cùng chí hiếu, 50 năm vẫn như một ngày