Hoàng đế La Mã Didius Julianus đã mua ngai vàng và trả giá bằng chính mạng sống của mình