Ngài Joseph và phu nhân Esther Reed – Những tấm gương lớn vì sự nghiệp tự do