Học khu thứ 6 của California áp dụng chính sách thông báo cho cha mẹ về việc thay đổi tình trạng giới tính của trẻ